Karate

CHISANA DOJO

小さな道場

Gensei Ryu Karate & Okinawa Kobudo

Chisana Genseiryu Dojo ingår - samarbetar med


 A.G.M.K.K

A.E.O.K


Kihon GyogiSHIHO UKE

SHIHO TSUKI GERI

SHIHO EMPI GERI

SHIHO NUKI

SHIHO KUZUSHI

SHIHO YABURI

HAPPO NUKI

HAPPO KUZUSHI

HAPPO YABURI

IPPON KUMITE

SANBON KUMITE

GOHON KUMITE

NANAHON KUMITE

KataHEIAN SHODAN

HEIAN NIDAN

HEIAN SANDAN

HEIAN YONDAN

HEIAN GODAN


TAISABAKI NO KATA

TEN I NO KATA

CHI I NO KATA

JIN I NO KATA

SANSAI


WANKAN

KORYU NAIHANCHI

SEIENCHIN

ROHAI

BASSAI SHO

SHUKUMINE NO BASSAI

KUSANKU SHO

KUSANKU DAI


ANANKU

JITTE

WANSHU

CHINTO

      Blandade bilder

SHUKUMINE NO KUN (Shukumine)


TSUKEN SHITAHAKU NO SAI (RYU KYU)


SANSAI NO SAI (Kenneth Strom)


NUNCHAKU KIHON ICHI (ShukumineCopyright @ All Rights Reserved